Thùng đựng đồ Komine, Givi gắn mọi loại xe PKL và xe Nhỏ Up 22/7/16

Xem bảng in